"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Turkobijec a krutý, ale spravedlivý valašský vládce Vlad III. Narážeč

Autor: Jan Tinterov | Publikováno: 10.10.2021 | Rubrika: Historie
Ilustrace

Své mládí prožil Vlad na tureckém dvoře, kde žil jako rukojmí tureckého sultána Murada II. Vlad mezi Turky sice zažil mnoho příkoří, ale poznal tam účinnosti tureckého feudálního absolutismu, kterým se pak řídil po dobu své vlády. V budování silné centralizované moci spatřoval šanci, jak vytvořit silný stát, který mohl vzdorovat Turkům, které Vlad kvůli prožitkům z dětství silně nenáviděl. A byl za to ochoten zaplatit vysokou cenu v podobě krve svých poddaných.
Vlad vládl ve Valašsku od roku 1456, kde na trůnu vystřídal svého otce Vlada II., který zavražděn valašskou šlechtou.
 
Vlad svého otce okamžitě pomstil a svou vládu zahájil brutálním pozabíjením všech odbojných bojarů. Majetek pozabíjených šlechticů byl zabaven a rozdělen mezi nižší šlechtu a sedláky, kteří se mu za to zavázali sloužit ve vojsku. Když byl hotov se šlechtou, začal se věnovat správě země. Svému lidu vládl velmi tvrdou rukou a v jeho plánu vybudovat silné knížectví, nesmělo nic stát v cestě. Jako první se zbavil žebráků, které považoval za břemeno pro stát. Nic nevyráběli a přiživovali na práci druhých. Vlad je proto pozval na velkou hostinu, ale místo hodování je nechal do jednoho upálit.
 
Podobně si počínal s cikány. Nejdříve nechal všechny cikány pochytat, poté dal upéct jejich předáky a zbytek donutil tu hrůznost sníst. Nutno dodat, cikáni se potom jeho knížectví zdaleka vyhýbali. Prakticky každý zločin se v zemi trestal naražením na kůl a zločinnost výrazně poklesla. V hlavní městě v Tirgovisti stál na roubení kašny zlatý pohár, ze kterého se mohl každý napít. Nikdo si ho nedovolil ukrást. Vlad byl přísný, ale uměl být i spravedlivý. Věrnost a čestnost uměl ocenit, obchod byl v zemi na vzestupu a lid prosperoval. 
 
V roce v roce 1458 se už Vlad cítil dost silný na to, aby svou zem vymanil z tureckého područí a odmítl platit Turkům ponižující tribut. Jak už jsem psal v minulém článku, následovalo pozabíjení tureckého poselstva a zničení turecké armády, kterou tam sultán poslal do Valašska na trestnou výpravu. Mehmed nemohl na porážku svého vojska reagovat, protože se nacházel v tažení proti Persii a tak Vlad povzbuzen jeho nečinností, sám podnikl tažení na turecké území na jihu Dunaje. Zničil všechny místní pevnosti a taktikou spálené země učinil území neobyvatelné. Vlad správně počítal s tím, že tu potáhne turecká armáda a chtěl jí pochod co nejvíc ztížit. Jeho muži pozabíjeli tisíce lidí a jako důkaz svého úspěchu poslal Vlad Matyáši Korvínovi dva pytle plné odříznutých nosů a uší. 
 
Mehmeda zprávy z Valašska tak rozzuřili, že prý nechal ubičovat posla, který mu je doručil. S pomstou ale musel Mehmed počkat do roku 1462, než se mu podařilo vyřešit problémy s Persií. Když měl konečně volné ruce, shromáždil 100 000 vojsko a v dubnu 1462 vytáhl na sever. Sultán Mehmed vedl vojsko osobně a byl pevně rozhodnutý, že si Valašsko podmaní. Vlad byl schopen shromáždit vojsko o síle 20 tisíc mužů a proto nechtěl riskovat jeho ztrátu v otevřené bitvě. Rozhodl se pro strategii gerilového boje, který by mu umožnil obrovskou tureckou armádu rozložit a donutit k ústupu. Do karet mu hrálo, že na tureckém dvoře vyrostl a znal turecký způsob boje. 
 
První velké ztráty způsobili Valaši Turkům hned na začátku války, když 4. června 1462 zmasakrovali děly turecké loďstvo, které se pokoušelo přes řeku přepravit vojáky. Ale Turků bylo moc a nešli zastavit. Kníže Vlad proto opustil postavení na břehu Dunaje a zmizel se svými muži v neprostupných lesích. Turci postupovali vylidněnými oblastmi, protože všechno obyvatelstvo se na Vladův pokyn ukrylo do hor a vzalo sebou všechno jídlo a dobytek. Připomínalo to zlý sen a Turci měli pocit, že se ocitli v pekle. Bylo žhavé léto a tureckou armádu trápila velké žízeň. Valaši totiž před příchodem Turků otrávili všechny studny, nebo do nich naházeli mrtvá zvířata. 
,, Na šesti mílích cesty jsme nenašli kapku ani vody. Bylo tak horké léto, že země pálila jako oheň, železo měklo jako vosk a hrdla bojovníků spalovalo veliká výheň a žízeň. Mnoho našich velkých válečníků zemřelo žízní, aniž jedinkrát spatřilo nepřítele."
 
Turci museli pochodovat v sevřených řadách a být v neustálé pohotovosti, protože jim kdykoliv hrozil útok ze zálohy. Z tmavých a neproniknutelných lesů pálili valašstí střelci po Turcích šíp za šípem, aby vzápětí zmizeli jako duchové beze stopy pryč. Turečtí vojáci byli v neustálém napětí, měli strach spát a vyčerpáním sotva stáli na nohách. Všechny menší jednotky vyslané pro potraviny, Vladovi muži pozabíjeli, nebo je zajali a pak je narazili na kůly. Tyhle kůly s mrtvými Turky pak zabodávali podél cest, aby strašily jejich živé druhy. 
 
Vlad nešetřil nápady a k obraně země využil vše, co měl, včetně nemocných lidí. Ještě před tureckou invazí nechal shromáždit všechny lidi, kteří měli malomocenství, tuberkulózu, mor. Aby si je zavázal, slíbil jim, že když u pomůžou, postará se o jejich rodiny. Když pak přitáhlo turecké vojsko, vyslal nemocné, aby se přidali k ohromnému tureckému vojsku, kde se měli promíchat s mužstvem. Turci to sice záhy prokoukli a většinu nemocných lidí pozabíjeli, ale ve vojsku propukl mor, který se rychle šířil. Ještě horší bylo, že turečtí vojáci začali podezřívat každého podezřelého člověka ve vojsku a ve strachu pozabíjeli mnoho vlastních spolubojovníků, kteří měli tu smůlu, že měli nějaké boláky nebo horečku.
 
Turci postupovali pomalu na Tirgoviste a Mehmed byl z války víc a víc vyčerpán. Když umořená armáda konečně dorazila k hlavnímu městu, čekal jí tam pohled na les 20 000 lidí, které nechal Vlad během své vlády narazit na kůl. Byla to soukromá Vladova sbírka, která měla strašit jeho poddané a teď vyděsila Turky. Někteří naražení lidé tam hnili už celé roky a ty nejčerstvější oběti pocházeli z řad tureckého vojska, které na kůly Valaši narazili jen před několika dny.  
,, Ještě před rezidencí, na jednom širém rovném poli, 17 stádií dlouhém ( 176,5 metru ), 7 širokém, narazil na Hamzovu mrtvolu ( velitel tureckého vojska na dolním Dunaji, který se pokusil Vlada unést z Valašska), potom na les kůlů, na nichž bylo nabodnuto 20 000 lidských těl. Mezi oběťmi těchto jatek despotismu byli kojenci odtržení od mateřského prsu, v jejichž břiše nyní hnízdili ptáci.
 
Pohled na mrtvoly vyvolal hrůzu i v jinak divokých Turcích. Mehmed k tomu řekl, že člověk, který zachází se svými poddanými tak krutě, a oni ho přesto neopustí, se musí dobře vyznat v orientálním umění vlády postaveném na zastrašování a že takového člověka nebude snadné sesadit z knížecího stolce. Zároveň prohlásil ke cti svého ne zcela zkaženého srdce, že takového hrůzovládce si ani on naprosto nemůže vážit. Napsal Chalkokandyles. "
 
Trigivist byla prázdná a vyklizená. Nebylo co dobývat a nebylo s kým vyjednávat. Zjevně zoufalý Mehmed nařídil, ať turecká armáda rozloží 10 kilometrů od prázdné města tábor, aby si tam jeho vojáci odpočinuli a on mohl vymyslet, co bude dělat dál. V noci 17. června, tři hodiny po západu slunce, valašské vojsko podniklo na turecký tábor noční útok. Vlad zaútočil se 7000 muži z několika směrů a z hořícími pochodněmi v rukách začali jeho muži šířit v tureckém táboře děs a zabíjet každého, kdo se jim postavil do cesty. Vlad chtěl zabít samotného Mehmeda, a protože Turky znal, tušil, kde se nachází jeho stan a vedl tam své muže. Prosekal se na to místo se svou družinou, ale díky tmě si spletl sultánův stan se stanem velkovezíra a Valaši místo Mehmeda rozsekali na kusy velkovezíra Mahmuda Pašu. Pak se Turkům podařilo zorganizovat obranu a Vlad raději zmizel s vojskem ve tmě. Zanechal za sebou hořící tábor, 15 000 zabitých Turků a sám přišel jen o několik desítek mužů. Byl to sice úspěch, ale sultána Mehmeda se mu zabít nepodařilo a tureckou armádu nezničil. 
 
Po tomto nočním útoku byly obě strany příliš vyčerpané na to, aby mohly pokračovat ve válce a nikdo nevěděl co bude dál. Vlad doufal, že mu přijde na pomoc Matyáš Korvín, Mehmed se zase modlil, aby s ním Vlad svedl otevřenou bitvu. A tehdy zasáhl Vladův soused kníže Štěpán. Využil situace a obsadil valašské strategické město Kiliji. Vlad byl nucen reagovat, jinak by ztratil před svou šlechtou tvář. Rozdělil armádu na dvě části a vydal se střetnout se Štěpánem. Druhá část vojska měla za úkol pokračovat v dosavadní taktice a vyhýbat se bitvě. Vlad sice Štěpána zahnal nazpět za hranice a Kiliji znovu obsadil, ale jeho muži ho neposlechli a nechali se zničit v bitvě. To Mehmedovi stačilo, aby ukončil tažení. Přišel skoro o polovinu vojska a měl té prokleté země už plné zuby. Nechal novým knížetem prohlásit Vladova bratra Rada a odtáhl ze země pryč.
 
Radovi nechal v zemi dostatek vojska, aby se mohl udržet u moci a donutil h, aby se zavázal, že bude vyplácet dvojnásobný tribut, než dřív musel platit Vlad. Na stranu Rada postupně přešli nejenom přeživší bojaři, ale i většina prostých lidí, které Vladova hrůzovláda vyčerpala. Vladovi nezbylo nic jiného než, aby se i se zbytkem své armády stáhl do bezpečí k uherskému králi. 
Vlad pak žil dlouhou dobu na uherském dvoře, nejdříve jako host, potom v luxusním domácím vězení a tam taky přestoupil z pravoslaví na katolictví. Do Valašska se vrátil v roce 1475, když zemřel jeho bratr Radu. Hned se zapojil do boje s Turky a příští rok byl zabit v bitvě. Dodnes se neví jestli ho zabil nepřítel nebo jeho vlastními muži. Tělo knížete Vlada bylo pochováno ve Snagovu, ostrovním klášteře nedaleko Bukurešti, kterému během své druhé vlády poskytl Vlad peněžní dary. Jeho hlava však byla od těla oddělena, pečlivě konzervována v medu a poslána jako důkaz Mehmedovi. 
FINIS DRACULAE.
 
Zveřejněno se souhlasem autora.
 
K tématu doporučujeme:
 
 

Klíčová slova: islám  | Turci  | vlastenectví  | válka
948 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683